1.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van HUISvanMO en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen HUISvanMO en de koper (consument of zakelijke afnemer), tenzij HUISvanMO uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen HUISvanMO en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

1.2 Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is HUISvanMO bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

HUISvanMO kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

1.3 Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht, bedragen € 6,95 bij reguliere pakketten en € 4,50 bij pakketten van brievenbusformaat. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht en de grootte van het pakket.

Aan elke bestelling via de webshop kan slechts één afleveradres gekoppeld worden. Als de koper in één bestelling meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten dan ook gelijk. Bij een bestelling van € 150,00 of meer komen de verzendkosten te vervallen.

Bij bestellingen die buiten de webshop om geplaatst worden, gelden dezelfde verzendtarieven per afleveradres.

 

1.4 Leveringen

HUISvanMO streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-2 werkdagen doch uiterlijk 2 weken na ontvangst van de betaling te verzenden. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zult u binnen 2 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

HUISvanMO is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
HUISvanMO is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

HUISvanMO betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet correct of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 3 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van HUISvanMO worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

 

1.5 Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat de koper het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via creditcard (VISA of Mastercard) of via iDEAL. HUISvanMO accepteert iDEAL betalingen van alle Nederlandse banken.

Ook is het mogelijk te betalen met een HUISvanMO kadobon. Deze bon is geldig tot uiterlijk 2 jaar na de datum van aankoop.

 

1.6 Reclamatie & Retourneren

HUISvanMO doet er alles aan om de koper een perfect product te leveren. Desondanks kan er iets fout gaan. Wij raden aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen van de koper voldoen, dan dient de koper HUISvanMO hier uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. HUISvanMO zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de koper en op de best mogelijke manier op te lossen.

Koper heeft het recht van de koop af te zien en de door HUISvanMO geleverde artikelen binnen een zichttermijn van 14 dagen na ontvangst te retourneren. De koper dient dit via email te melden aan HUISvanMO en ontvangt vervolgens een retourbevestiging. De artikelen kunnen binnen de zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, met insluiting van een kopie van deze retourbevestiging. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient de koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.

De koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet HUISvanMO de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door HUISvanMO afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

 

1.7 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van HUISvanMO voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. HUISvanMO is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

HUISvanMO aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van HUISvanMO.

De aansprakelijkheid van HUISvanMO is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en HUISvanMO, dan wel tussen HUISvanMO en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en HUISvanMO, is HUISvanMO niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van HUISvanMO.

 

1.8 Overmacht

HUISvanMO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HUISvanMO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HUISvanMO niet in staat is haar verplichtingen na te komen. HUISvanMO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HUISvanMO de verbintenis is aangegaan.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel de koper als HUISvanMO het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, te ontbinden.

 

1.9 Privacybeleid

HUISvanMO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van de bestelling.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Om volledig transparant te maken welke gegevens HUISvanMO van de koper verzamelt, volgt hier een opsomming:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens (straat, huisnummer, woonplaats en postcode)
  • telefoonnummer
  • emailadres
  • optioneel: voor- en achternaam van de beoogde ontvanger
  • optioneel: adresgegevens van de beoogde ontvanger

Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt om de door de koper geplaatste bestelling te kunnen afhandelen en uitleveren en hierover te communiceren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Uitzondering hierop is de vervoerder van de producten, die ervoor zorgdraagt dat de bestelling bij het juiste adres wordt afgeleverd.

Indien HUISvanMO in de toekomst de gegevens intern wil gebruiken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van de bestellingen, bijvoorbeeld voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de koper, dan zal dit uitsluitend na toestemming van de koper plaats vinden.

Op de HUISvanMO website worden geen cookies gebruikt en HUISvanMO heeft geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

1.10 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

Bedrijfsgegevens

HUISvanMO
IJweg 1189
2133MJ Hoofddorp
tel: 06-34053258
e-mail: info@huisvanmo.nl
KVK-nr: 69441928
BTW-nr: NL001763529B34